P (
)
M (
)
K (
)
P (
)
K (
)
V (
)
技术资料
刀片材质对照表
■ 瓷金 ( 车削 )
注:本表是京瓷公司自身根据各种出版物的估计值,数值本身并未得到下列提及的各公司的承认。
分类记号
分类 记号
P01
P10
P20
京瓷
TN30
PV30
TN6020
TN60
PV60
PV7020
TN6020
TN90
PV90
PV7020
黛杰
LN10
CX50
LN10
CX50
NIT
CX75
CX50
NAT
CX75
CX90
日立
CH350
CH350
CZ25
CH550
CH7030
CZ1025
三菱金属
NX1010
NX2525
AP25N
NX2525
NX335
AP25N
UP35N
日本特殊陶业
T3N
T15
T15
C30
N20
N40
C45
三特维克
CT5015
CT525
CT530
GC1525
山高
CM
住友电气工业
T110A
T1200A
T2000Z
T130A
T1200A
T2000Z
T3000Z
东芝
NS520
AT520
NS520
AT520
AT530
NS530
AT530
GT530
肯纳
KT125
HTX
KT315
KT175
HT2
PS5
伊斯卡
IC20N
IC520N
IC20N
IC520N
IC530N
IC75T
IC20N
IC520N
IC530N
IC75T
IC30N
P30
CX90
CX99
SUZ
NX4545
VP45N
T250A
T3000Z
NS530
NS540
IC75T
IC30N
M10
M20
TN6020
TN60
PV60
PV7020
TN6020
TN90
PV90
PV7020
LN10
CX50
NIT
CX75
NAT
CH350
CH550
CH7030
CZ1025
NX2525
NX2525
CT5015
CT525
CT530
GC1525
CM
T110A
T1200A
T2000Z
NS520
AT520
AT530
GT530
NS530
N308
KT315
KT125
KT175
HT2
PS5
M30
CX75
CX90
CX99
SUZ
NX4545
T250A
T3000Z
NS540
K01
K10
K20
TN30
PV30
TN60
TN6020
PV60
PV7020
LN10
LN10
NIT
CH350
NX1010
NX2525
AP25N
NX2525
AP25N
T3N
Q15
T15
Z15
T110A
T1200A
T2000Z
NS520
AT520
AT530
GT530
NS520
AT520
AT530
GT530
KT315
HTX
• 粗体字表示 PVD 涂层硬质合金。
■ 硬质合金
分类记号
分类 记号
京瓷
黛杰
日立
三菱金属
日本特殊陶业
三特维克
山高
住友电气工业
东芝
肯纳
伊斯卡
P01
SRN
P10
SRT
WS10
STi10T
S1P
ST10P
TX10S
K2885
IC70
P20
P30
P40
K01
K10
K20
K30
V10
V20
PW30
KW10
SRT
DX30
SR30
DX30
DX35
SR30
DX35
KG03
KG1
KT9
CR1
KT9
CR1
KG20
KG30
LF12
D1
D2
EX35
EX35
EX40
EX45
WH02
WH05
WH10
WH20
WH10
WH20
WH30
STi20
HTi05T
HTi10
HTi20T
GTi05
GTi10
GTi15
KM1
KM3
SMA
SM30
S6
H1P
H1P
H10
HM
H13A
S10M
S25M
S60M
883
890
HX
ST20E
A30N
A30
ST30E
ST40E
H2
H1
EH10
EH510
G10E
EH20
EH520
G3
D1
D2
TX20
TX25
TX30
UX30
TX40
TH03
G1F
TH10
H10T
G2F
G2
KS20
G3
D10
D20
D25
K125M
KMF
PVA
K68
K313
KMI
K8735
KMF
IC70
IC50M
IC50M
IC54
IC54
IC04
IC20
IC20
IC10
IC10
IC28
V30
V40
V50
V60
VW50
D3
G5
GD195
MH3
MH4
GD174
GD201
MH5
MH7
MH8
GD206
WH40
WH50
WH60
WB60
GTi20
GTi30
GTi35
GTi40
GTi30S
GTi40S
GTi50S
D3
G5
G6
G7
G8
D30
D40
D50
D60
556