F
S
S
PR630
PR930
KW10
TC60
øD2
øD1
ød1
ød2
车螺纹加工
极小内螺纹加工用系统刀具
■ PST-S ( 系统刀具 )
[ 整体型 ]
øA
H
øD
R
d
d
L3
L2
L1
d
d
60°
图示为右手刀 (R)
● 刀把尺寸
PVD
瓷金
型号
最小
加工
尺寸 (mm)
库存材质
涂层
硬质
合金
公制螺纹
适用螺纹
英制螺纹
øA øD H L1 L2 L3 F S
d R
螺纹称呼
节距
(mm)
螺纹称呼
节距
( 牙/英寸)
8
R
R
PST$
0604 -60S
0805 -70S
4.5 3.8 3.6 60 15
6.0 4.8 4.4 70 20
1.7 1.6 0.8
2.2 2.1 1.0
0.05
M6 以上
M8 以上
P0.75
~P1.25
P0.75
~P1.50
1/4-20UNC,
1/4-28UNF 以上
5/16-18UNC,
5/16-24UNF 以上
28~20
24~18
● 适用套简
形状
型号
( 旧型号 )
尺寸 (mm)
øD1 øD2 ød1 ød2 H L1 L2
螺丝
零件
扳手
整体型刀具为5片
一盒进行销售
使用整体型刀把
6
1/4
L2
( 系统刀具安装面 )
H
L1
PH 0412-60 PH -0412 ●
0512-60 -0512 ●
PH 0416-80 PH -0416 ●
0516-80 -0516 ●
12 19
16 22
3.8
4.8
3.8 Rp 1/4
4.8 (PS )
11 60 20 HS4X4
14 80 20 HS4X4
LW-2
LW-2
PST$0604-60S
PST$0805-70S
PST$0604-60S
PST$0805-70S
◆ 切深和过刀次数
节距 总切深
(mm) (mm)
过刀
次数
1 次
过刀
2 次
过刀
3 次
过刀
4 次
过刀
5 次
过刀
6 次
过刀
7 次
过刀
8 次
过刀
9 次
过刀
10 次
过刀
11 次
过刀
12 次
过刀
13 次
过刀
14 次
过刀
15 次
过刀
16 次
过刀
17 次
过刀
10
12
14
17
0.75 0.44
1.00 0.60
1.25 0.76
1.50 0.92
0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03
0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
注意:1) 标 准切削速度为 30-50m/min。小内径和高转速时,进刀量会有无法跟上要求的情况。需注意。
2) 推荐湿式湿式加工
● : 标准库存 ○ : 标准库存(请确认交货期)  R : 只有右手刀
353